Demo Trực tiếp

- Xem bằng Internext Explorer 11, có cài ActiveX.

 DVR GLP-804XVI | 2 cameras AHD 2.0 + 2 cameras IP 2.

 

- Xem bằng điện thoại di động

 Host = 115.75.218.100 | Port = 34115

 

Người dùng (user) = demo | Mật khẩu (password) = trống (không có mật khẩu)